Wat zijn de voorwaarden om coöperant te worden?
+

Het volstaat om gewoon een burger te zijn (geen vennootschappen, geen publieke organisatie, geen vereniging). Minderjarigen worden gerepresenteerd door hun wettelijke voogd bij de Algemene Vergadering.

Zijn groene energieprojecten nog wel rendabel, nu het regime van de groenestroomcertificaten werd gewijzigd?
+

In tegenstelling tot Wallonië, kent Brussel een mechanisme voor het toekennen van groenestroomcertificaten waarmee het mogelijk is fotovoltaïsche projecten te rentabiliseren op 7 jaar. Voor warmtekrachtkoppeling bedraagt de terugverdientijd 5 jaar. En voor wat betreft de isolatiemaatregelen en andere maatregelen gericht op het verhogen van de energie-efficiëntie gefinancierd door ENERGIRIS, daar bedraagt de terugverdientijd minder dan 10 jaar.

Ben ik wel zeker van het rendement van mijn aandelen?
+

Bij aandelen is het nooit mogelijk om 100% zekerheid te realiseren. Maar dankzij de transparantie over de gefinancierde projecten en de manier waarop de coöperatieve wordt beheerd, kan elke coöperant voldoende vertrouwen putten om te geloven in een stabiel uit te keren dividend.

De 4 laatste werkingsjaren werd aan de aandeelhouders een dividend van 3 %/jaar uitgekeerd: dit schept vertrouwen. De gefinancierde projecten kennen stuk voor stuk een berekende rentabiliteit van meer dan 6%/jaar. Verder brengen we in herinnering dat op de AV van 30 april 2016 door de coöperanten werd beslist om de helft van de opbrengst toe te kennen aan de reserves. En tot slot houdt ENERGIRIS zich enkel bezig met de financiële kant van de zaak en schuift de operationele risico’s door naar de werkmaatschappijen.

 

Wat is een coöperatieve?
+

Een coöperatieve (cvba) is een vennootschap die zich onderscheidt van een naamloze vennootschap (NV) door zijn variabel kapitaal (geen tussenkomst van een notaris vereist voor het verhogen of verlagen van het kapitaal), door de mogelijkheid om aandelen terug te kopen van zijn coöperanten  en door de verplichting om minstens drie stichters te tellen. De andere aspecten zijn identiek aan die van de naamloze vennootschap (NV).

Indien deze wordt erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) dan bevestigt de coöperatieve hiermee voldoende oog te hebben voor de coöperatieve waarden: democratische besluitvorming, beperking van de winst, gelijkheid onder alle coöperanten, …

Kan ik mijn aandelen werkelijk na 1 jaar terug verkopen?
+

Energiris heeft “flexibele” statuten. In de statuten (artikel 14.1) is effectief voorzien dat elke coöperant na slechts één jaar zijn aandelen terug kan verkopen. Bij andere coöperatieven is dat doorgaans pas na 3 of zelfs 5 jaar.

Daar komt nog bij dat het Energiris zelf is die instaat voor de terugbetaling van de aandelen (artikel 16.1): de coöperant die er uit wil stappen hoeft dus zelf niet op zoek te gaan naar andere coöperanten die zijn aandelen willen overkopen.

Het is mogelijk voor een coöperant:

  • ofwel zijn aandelen door te verkopen aan een andere persoon (al coöperant of niet), in welk geval de nieuwe coöperant de registratieprocedures moet volgen.
  • of om ontslag te nemen als coöperant: het ontslag moet binnen de eerste 6 maanden van het jaar per aangetekende brief worden meegedeeld. Het ontslag wordt dan vastgelegd en de terugbetaling van het (de) aandeel(len) vindt plaats na de algemene vergadering van het jaar volgend op het boekjaar waarin het ontslag rechtsgeldig is meegedeeld.

In artikel 16.2 wordt daarentegen wel gepreciseerd dat de terugbetalingen niet hoger mogen liggen dan 10% van de netto-activa van Energiris. Indien deze limiet wordt overschreden, moet de coöperant alsnog zelf op zoek naar andere coöperanten die zijn aandelen willen overnemen, of wachten tot wanneer de terugbetalingscondities via Energiris terug zijn vervuld.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X