Hoewel we verplicht zijn om onze rekeningen te laten controleren door een bedrijfsrevisor, wenst Energiris de principes van goed bestuur toe te passen en roept op tot de benoeming van rekeningnazichters in overeenstemming met artikel 25.3 van de statuten.

Het is in deze context, en na het einde van het mandaat van de huidige rekeningnazichters, dat de Raad van Bestuur oproept tot kandidaturen van Energiris-coöperanten.

De taken van de rekeningnazichters worden vastgelegd in overleg met de raad van bestuur en rekening houdend met artikel 32.6 van de statuten van de coöperatie.

De rekeningnazichters moeten, op basis van een ter beschikking gesteld modeldocument, een verslag opstellen dat bestemd is voor de algemene vergadering en dat het volgende bevat

  • Identificatie van de rekeningen die zij hebben gecontroleerd,
  • Een beschrijving van de reikwijdte van hun controle,
  • Hun oordeel over de vraag of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa en passiva, de financiële positie en de resultaten van de coöperatie,
  • Indien van toepassing, alle zaken waarop de rekeningnazichters de aandacht van de leden van de coöperatie vestigen, al dan niet met een voorbehoud in hun verklaring.

Ter herinnering, de rekeningnazichters zijn niet betrokken in de activiteiten van Energiris. Hun doel is om te controleren of de Raad van Bestuur het bedrijf goed leidt en of de rekeningen transparant zijn, en om verslag uit te brengen aan de Algemene Vergadering.

Als u graag meer betrokken zou zijn bij de coöperatieve vereniging Energiris en geïnteresseerd bent in deze beperkte maar essentiële rol in het leven van een onderneming, kunt u uw kandidatuur ten laatste op 30 mei sturen, hetzij per e-mail naar coop@energiris.coop, hetzij per post naar het hoofdkantoor van Energiris (Terhulpensesteenweg 181/1 – 1170 Brussel)

De Raad van Bestuur kijkt uit naar vele sollicitaties van coöperanten.